Šiaulių „Romuvos“ progimnazija dalyvauja Erasmus+ KA1 projekte „IKT ir IRT bei AŠI naudojimo proveržis mokykloje“

Mokymasis visą gyvenimą arba nuolatinis mokymasis mokytojams yra ypač prasmingas ir svarbus. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje 2016/2017 metais vykdomas tarptautinis Erasmus+ KA1 (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) programos projektas „IKT ir IRT bei AŠI (atvirųjų švietimo išteklių) naudojimo proveržis mokykloje“.

Respublikoje įvairiose srityse sparčiai plėtojamos naujausios technologijos, teikiama vis daugiau elektroninių paslaugų mokymui ir mokymuisi, gerėja mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga. Šiaulių “Romuvos” progimnazija taip pat nuolatos turtina ir atnaujina IKT bazę ir tai yra viena iš priemonių, numatytų progimnazijos strateginiame plane. Naujų metodų taikymas, STEAM ugdymo plėtojimas ir ugdymo proceso aktyvinimas reikalauja platesnio ir efektyvesnio modernių technologijų naudojimo. Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo(si) metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. Atsižvelgiant į IKT, IRT bei AŠI naudojimo tendencijas ir problemas, mokytojų vaidmens keitimąsi ir socialinės žiniasklaidos tinklų, e.mokymosi platformų bei papildytos realybės technologijų, kurios sparčiai žengia į mokyklų klases daromą poveikį, Šiaulių “Romuvos” progimnazija integruoja IKT, IRT bei AŠI į mokymą ir mokymąsi bei valdymo strategiją.

Taip pat Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazija reaguoja į kasdieninius informacinės visuomenės pokyčius ir siekia supažindinti progimnazijos bendruomenę su naujausiomis technologijomis bei jomis įvairinti ugdymo procesą. Informacinių technologijų plėtra progimnazijoje kelia naujus iššūkius ir progimnazijos pedagogams. Turint modernią IKT ir IRT bazę vis dažniau susiduriama su jų efektyvaus naudojimo ugdymo procese ir pritaikymo mokiniams, turintiems skirtingų poreikių ir gebėjimų bei skatinant jų motyvaciją, problema. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo plitimas aktualizuoja ir progimnazijos pedagogų kvalifikacijos tobulinimą šioje srityje. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų yra  sukurti progimnazijos skaitmeninę mokymo(si) infrastruktūrą, skatinančią tikslingą ir efektyvų skaitmeninių priemonių ir mobilių įrenginių naudojimą ugdymo procese, gerinant  mokinių pasiekimus ir ugdančią skaitmeninę mokymo(si) kultūrą. Tai glaudžiai siejasi su bendrųjų kompetencijų visapusišku ugdymu ir įtraukties didinimu. Projekto įgyvendinimas, pagrįstas įvairiapusės gerosios patirties pasisėmimu IKT ir IRT bei AŠI kompetencijų įgijimu skirtingose mokymosi programose, padės progimnazijoje pasiekti tikslingo IKT, IRT bei AŠI naudojimo ugdymo procese proveržį.

Projekto organizavimui ir įgyvendinimui yra suformuota darbo grupė, patvirtinta progimnazijos direktoriaus įsakymu. Projekto veiklų dalyviai buvo atrinkti atsižvelgiant į IT įgūdžius, užsienio kalbų mokėjimą, iniciatyvumą, žingeidumą, patirtį dalyvaujant projektuose, organizuojant mokymus ir vykdant  sklaidą apie juos. Tikimasi, kad dalyviai įgis kompetencijas, leidžiančias tikslingai ir efektyviai naudoti interaktyvias ir mobilias skaitmenines mokymo(si) priemones, patobulins bendrąsias profesines, kalbines, pasidalintosios lyderystės, ugdymo proceso aktyvinimo taikant tikslingą skaitmenizaciją ir mokymo(si) visą gyvenimą suvokimo kompetencijas. Taip pat įgis kompetencijų atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) naudojime ir abiejų rūšių − tradicinio ir virtualiojo – mokymo(si) metodų taikyme, o tai paskatins kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, pasinaudojant gausiais internetu prieinamais informacijos šaltiniais ir IRT. Mokyklos bendruomenė, vykdydama projekto veiklas, įgytų kompetencijų dėka tikisi vis dažniau taikyti debesų kompiuteriją ir naudoti planšetinius kompiuterius, kad galėtų naudotis įvairiomis paslaugomis, pavyzdžiui: „Google“ švietimo taikomosiomis programomis, „Dropbox“.

Taip pat numatoma efektyviau taikyti  mokomuosius žaidimus, pritaikant mokymą(si) individualiems mokinių poreikiams. Efektyvesnis IKT naudojimas pamokose suaktyvins ilgailaikių integruotų STEAM projektų vykdymą progimnazijoje. IKT, IRT bei AŠI grindžiamų naujovių integravimas į mokymo ir mokymosi veiklas leis pagerinti skaitmeninį mokytojų ir mokinių raštingumą, peržiūrėti mokytojo vaidmenį ugdymo procese. Spalio 17-21 dienomis progimnazijos informacinių technologijų ir anglų kalbos mokytojos Rita Nemanienė ir Gitana Petrušienė dalyvavo projekto pirmojo mobilumo veiklose Ispanijos mieste Valencijoje.

Po kvalifikacijos tobulinimo kursų “ICT for Teaching and Learning“ Esmovia mokymų centre, mokytojos patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo, socialinės žiniasklaidos ir tinklaraščių kūrimo įrankių (ETwinning, Weebly, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr) bei kitų  IKT įrankių (vuvox, checkthis, thinglink,  Grockit answers, YouTube mp3, Wordle, StarPlanet, Hohli, Mosaizer, Mooc, Moodle) tikslingą ir efektyvų naudojimą klasėje. Kursų programoje buvo numatytas dalyvių lankymasis Valencijos mokykloje, kuri naudoja bendras mokymosi ir IKT priemones. Po šio apsilankymo mokytojos įvertino IKT, IRT bei AŠI naudojimo poveikį Europos švietimo kontekste. Keisdamiesi ir dalindamiesi gerąja patirtimi su kursų dalyviais iš Europos bei aplankę Ispanijos švietimo instituciją užmezgė ryšius su asmenimis ir organizacijomis, dirbančiomis švietimo srityje Europoje per kasdienį bendradarbiavimą ir tinklų kūrimo veiklą. Projekto eigoje planuojama organizuoti sklaidos seminarą ir respublikinę metodinę-praktinę mokytojų bei mokinių konferenciją miesto bei šalies pedagogams apie novatorišką IKT, IRT bei AŠI taikymą Z kartos mokiniams mokyme ir mokymesi. Įgytomis žiniomis ir kompetencijomis mokytojos pasidalins su visais projekto dalyviais bei progimnazijos bendruomene, kurie šias žinias ir kompetencijas taikys ugdymo(si) procese, o tai pagerins naujausių technologijų naudojimą ugdyme(si), leis įgyvendinti geros praktikos pavyzdžius, taikyti mokymo ir mokymosi metodus, paremtus IKT.

Vykstant sparčiai mokymo (si) technologijų kaitai, mokytojas turi įvaldyti naujas komunikacines ir informacines technikas, stiprinti kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius, aktyviai dalyvauti kultūros kaitoje.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, projekto koordinatorė Gitana Petrušienė  ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė, projekto darbo grupės narė Rita Nemanienė