Šiauliuose surengta pedagogų konferencija

Gegužės pradžioje Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija ,,Socialinės kompetencijos ugdymas sėkmingai kiekvieno vaiko ateičiai“. Konferencijos tikslas – skatinti mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus dalintis patirtimi apie mokinių socialinių nuostatų, įsitikinimų, įpročių formavimą ir ugdymą.

Konferencijoje dalyvavo 75 pedagogai iš Radviliškio, Mažeikių, Šiaulių miesto progimnazijų, gimnazijų ir kitų ugdymo įstaigų. Pedagogai dalinosi savo gerąja patirtimi apie įvairius ugdymo metodus, kuriuos galima panaudoti plėtojant vaikų socialines kompetencijas, kad ugdytiniai į žmones ir pasaulį žvelgtų pagarbiai, noriai ir harmoningai bendrautų ir bendradarbiautų bei atsakingai dalyvautų savo klasės gyvenime, veiktų dėl kitų gerovės.

Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Jarulienė, sveikindama konferencijos dalyvius, akcentavo, kad socialinis ugdymas mokykloje yra svarbi mokinių bendrojo ugdymo dalis. Mokiniai gilina mokykloje įgytą supratimą apie pasaulį, kuriame jie gyvena, plėtoja patirtį, kad galėtų prasmingai ir atsakingai jame veikti. Mokiniai mokomi dalyvauti ir bendradarbiauti visuomenėje, kurioje gyvena.

Plenariniame posėdyje aktualias temas nagrinėjo Šiaulių universiteto Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedros socialinių mokslų daktarė, docentė Daiva Alifanovienė. Ji aptarė švietimo problemas ir aktualijas bei naujausius švietimo dokumentus. Pabrėžė, kad kritinis, analitinis, kūrybinis mąstymas, socialumas tampa vertingesni už atminties saugyklose sukauptą informaciją. Kalbėjo, kad mokinio sėkmė priklauso ne tik nuo aukštų akademinių pasiekimų, bet ir nuo socialinės brandos. Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto lektorė Justina Bagdonaitė supažindino su atliktų tyrimų rezultatų apie mokinių dalyvavimą socialinėje veikloje analize. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokytojos Daiva Railienė ir Jurgita Ribikauskienė analizavo vaiko ūgties svarbą brandžios asmenybės formavimui.

Kiti konferencijos pranešėjai skaitė pranešimus apie partnerystės su tėvais plėtojimą. Akcentavo, kad geri socialiniai gebėjimai padeda moksleiviams plėtoti draugiškus ryšius su bendraamžiais, geriau bendrauti su mokytojais ir kitais suaugusiaisiais, skatina geresnę vaiko raidą, gerina psichologinį klimatą klasėje, leidžia pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

Konferencija buvo puiki galimybė pasimokyti vieniems iš kitų, tobulėti, pasisemti naujų idėjų, taikyti jas ugdymo procese ir padėti vaikui pasirengti gyvenimui besikeičiančiame pasaulyje.

 

 

Informaciją parengė konferencijos koordinatorės

Audronė Jonaitienė ir Irena Povilauskienė

Šaltinis: null