„Romuvos“ progimnazijoje surengta užsienio kalbų konferencija

Įvairiakalbis bendradarbiavimas lemia sėkmingą veiklą. 74 mokytojai ir 33 mokiniai iš Kauno, Kėdainių, Klaipėdos,  Kupiškio, Kuršėnų, Naujosios Akmenės, Palangos, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių, Šalčininkų, Šiaulių, Telšių ir Vilkyškių darželių-mokyklų, pradinių mokyklų, progimnazijų bei gimnazijų sugužėjo į Šiaulių „Romuvos“ progimnaziją pasidalinti sėkmingos veiklos patirtimi mokant(is) užsienio kalbų respublikinėje užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) metodinėje – praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas“.

Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio anglų kalbos mokytoja ekspertė,  anglų kalbos vadovėlių „Hello“ ir įvairių mokymo priemonių autorė Tatjana Kriliuvienė pabrėžė 21-ojo amžiaus kompetencijų ugdymo svarbą užsienio kalbų pamokose. Docentė, mokslų daktarė Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė apžvelgė iššūkius ir galimybes šiuolaikinėje užsienio kalbos pamokoje. Docentė, mokslų daktarė,  Rusų kalbos ir kultūros centro vedėja Svetlana Karavajeva atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį į šiaurės Lietuvos rusų (užsienio)  kalbos mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimo galimybes, realizuojant ŠU ir fondo “Russkij mir”  projektus.

Dirbdami grupėse dalyviai pristatė vykusias sėkmės pamokas, projektus, renginius ir kitą sėkmingą veiklą, kurioje atskleidė užsienio kalbų mokymosi motyvuojančių metodų dermę, plėtojo socialinę kompetenciją, lavino viešo kalbėjimo gebėjimus, bendraudami ir bendradarbiaudami netradicinėje aplinkoje. Mokytojai ir mokiniai vaizdinių, stendinių bei žodinių pranešimų pagalba gilinosi į kompetencijų ugdymą(si) organizuojant veiklas užsienio kalbų pamokų ir kitų mokymo(si) renginių metu, taip pat diskutavo apie efektyvias,  įtraukiančias ir motyvuojančias bei į skirtingus mokinių gebėjimus nukreiptas užsienio kalbų mokymo(si) strategijas bei metodus, mokymosi pagalbos mokiniams teikimo formas, formuojamojo, ugdymuisi padedančio, grįžtamojo ryšio ir pagalbą teikiančio vertinimo taikymą, kūrybiškumo ugdymą, pasitelkiant informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) naujoves bei panaudojant virtualias mokymosi aplinkas. Dalyviai atskleidė sėkmės pavyzdžius apie saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime tobulinant komunikaciją užsienio kalba, kreipė dėmesį į ugdymo turinio integralumą, įtraukiantį į problemų sprendimą, projektinę tiriamąją ir kūrybinę veiklą, mokant(is) užsienio kalbų, veiksmingus būdus ir priemones skatinančias motyvaciją mokytis užsienio kalbų, taip pat aukštesnių mąstymo gebėjimų reikalaujančios mokymosi veiklos organizavimą.

Konferencijos apibendrinimo metu dalyviai pabrėžė praktinių žinių pasidalijimo naudą, pasidžiaugė, kad konferencijos turinys buvo prasmingas, o temos  –  susijusios su šiuolaikinių mokytojų ir mokinių poreikiais.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos
užsienio kalbų metodinės grupės mokytojos,
konferencijos organizatorės