Nauja išorinės reklamos tvarka panaikino nerašytas tradicijas

Išorinės reklamos organizavimas ir priežiūra įgauna aiškią tvarką. Apie pasikeitusiais išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, draudimus, atsakomybės taikymo tvarką pristato Savivaldybės atstovai.

Administracijos direktorius pabrėžė, kad savivaldybė siekia, jog  mieste išorinė reklama būtų įrengta ar įrengiama ir naudojama laikantis  norminių teisės aktų nuostatų, o ne pagal norą ar nusistovėjusias tradicijas.

Vicemeras D. Griškevičius priminė, kad dar 2015 m. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas ir jo įgyvendinimo programa, įsigaliojusi nuo 2016 m. sausio 4 d.;

Programoje numatyta konkursinė vietų skyrimo tvarka Savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo/naudotojo teise valdomose objektuose. Jei paduodami keli prašymai į tą pačią vietą, organizuojamas konkursas. Konkursams organizuoti Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisija, kuriai vadovauja Domas Griškevičius.

„Patvirtinus programą, iš esmės pasikeitė reklaminės vietos suteikimo tvarka. Iki 2016 m. Leidimas įrengti išorinę reklamą Savivaldybės reklamos vietoje buvo išduodamas tam reklaminės veiklos subjektui, kuris pirmas pateikdavo prašymą, o jei jau turėdavo įrengtą įrenginį, tai pirmumo teisę pateikti prašymą Leidimui gauti buvo garantuota. Reklaminės veiklos subjektas ta pačia reklamos vieta galėjo naudotis 15-20 metų“, – kalbėjo vicemeras.

Atsižvelgus į Konkurencijos įstatymą, Programoje reglamentuota reklamos vietų skyrimo konkursinė tvarka. Skyriaus vedėja V. Pelenienė pakomentavo, kad Savivaldybės administracijai yra pateikiamas prašymas į atitinkamą reklamos vietą, tai Administracijos direktoriaus įsakymu paskelbiamas 10 d. d. terminas kitiems paduoti prašymus į tą pačią vietą. Jei norinčių neatsiranda, teisė suteikiama prašymą padavusiam asmeniui. Jei yra du ar daugiau prašymų į vieną vietą organizuojamas konkursas. Konkurso laimėtoju paskelbiamas tas dalyvis, kuris pateikia didžiausią paramą.

Vedėja informavo, kad nuo 20016 m. sausio 4 d. organizuoti 8 konkursai į 44 reklamines vietas. Bendra paramai skirta suma yra per 7609 Eur. Mažiausia skirta parama vienai reklamos vietai buvo 11 Eur, didžiausia – 1491 Eur. Konkursuose dažniausiai į 1 konkursuojamą vietą prašymus teikė po 2 dalyvius, rečiau po 3 ar 4 dalyvius. Šiuo metu specialiajame plane yra virš 400 reklamos vietų, į kurias dar nėra pateikta prašymų.

Pasirašomos Teisės naudotis reklamos vieta sutartys, sutarčių terminas ne trumpesnis kaip 1 ir ne ilgesnis kaip 5 metai terminas.

2013 m. buvo priimta Reklamos įstatymo nauja redakcija, kurioje buvo pakeista išorinės reklamos įrengimo įgyvendinimo ir priežiūros sistema.

V. Pelenienė priminė, kad Išorinės reklamos įrengimo taisykles tvirtindavo Savivaldybės taryba, už šių taisyklių nesilaikymą fiziniams, juridiniams asmenims buvo taikoma administracinė atsakomybė.

 Įsigaliojus Reklamos įstatymo naujai redakcijai, buvo nustatyti bendri išorinės reklamos įrengimo reikalavimai ir draudimai bei už šių reikalavimų ir draudimų pažeidimą  numatyta skirtinga atsakomybė fiziniams, juridiniams asmenims:

Fiziniams asmenims išliko administracinė atsakomybė, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214-1 straipsnio 3 dalyje, taikymo procedūra ATPK nustatyta tvarka.

Už Reklamos įstatyme nustatytų išorinės reklamos įrengimo  draudimų  ir reikalavimų nesilaikymą
Fiziniam asmeniui gali būti skiriama  bauda nuo 144 iki 289 Eur, tokia pat veika padaryta jau bausto asmens,
skiriamos baudos ribos nuo 289 iki 579 Eur.

Juridiniams asmenims už išorinės reklamos įrengimo pažeidimus taikoma atsakomybė Reklamos įstatyme numatyta ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka. Įstatyme nustatyta  bauda nuo 289 iki 2896 Eur.

VTCS skyriaus vadovė kalbėjo apie Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A-597 patvirtintą Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašą. Pagal jį, nustačius pažeidimą, privaloma informuoti apie tai pažeidėją, pareikalauti pažeidimą panaikinti. Jei į reikalavimą neatsižvelgiama, prašoma per nustatyta terminą pateikti paaiškinimą, ir, surinkus visus dokumentus, įrodančius, kad padarytas pažeidimas, perduoti nagrinėti Administracijos direktoriaus 2016-07-21 įsakymu Nr. A-911 sudarytai Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo Komisijai, kuri įgaliota skirti baudas.

Reklamos įstatyme nustatyta, kad  Priežiūros institucija, pradėdama pažeidimo nagrinėjimą, pirma turi reklaminės veiklos subjektą įspėti laikytis išorinės reklamos įrengimo reikalavimų bei draudimų. Tos nuostatos buvo ir yra laikomasi.

Pagrindiniai išorinės reklamos įrengimo reikalavimai ir draudimai:

– draudžiama įrengti išorinę reklamą neturint Savivaldybės administracijos išduoto Leidimo;

– pasibaigus leidimo galiojimo terminui privaloma per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą panaikinti išorinę reklamą bei jos skleidimui pritaikytą priemonę;

– išorinę reklamą įrengti laikantis Išorinės reklamos įregimo specialiojo plano įgyvendinimo programos; Nuo 2016 m.

– laikytis Ūkio ministro įsakymu nustatytų išorinės reklamos įrengimo taisyklių:

– reklamos įrenginiai turi būti įrengti laikantis suderinto projekto, tvarkingi, nesurūdiję, nesulankstyti, saugūs, ant įrenginio turi būti nurodytas savininko pavadinimas

– reklama – nenublukusi, švari.

Specialiojo plano rengėjai nustatė, kad Šiaulių mieste yra įrengta per 10 000 vnt. išorinės reklamos.

2016-2017 m. Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriaus veikloje numatytas numatytas veiklos prioritetas – Išorinės reklamos įrengimo kontrolė. Parengti dokumentai priežiūrai organizuoti, sudarytas kontrolės reidų organizavimo planas.

Nuo 2016 m. spalio 1 d. skyriaus darbuotojai pradės savaitinius reidus pagal priskirtą miesto dalį. Reklaminio įrenginio valdytojas privalo turėti išduotą Leidimą ir reklaminio įrenginio projektą.

 Nepavykus nustatyti, kam priklauso reklaminis įrenginys, atsakomybė tektų reklamos davėjui, t. y. kieno reklama bus skleidžiama. Bus rašomi patikrinimo aktai, siunčiami reikalavimai, ir taikoma atsakomybė priklausomai nuo to, koks fizinis ar juridinis asmuo padarė pažeidimą.

Skyriaus vedėja perspėja, jog ypatingai turėtų suklusti:

– iškabų ar pastatų, ant kurių pakabintos iškabos savininkai. Ne maža dalis iškabų skelbia informaciją, kuri senai pasenusi: nebėra tokios įmonės, nevykdoma veikla ir pan.

– ant pastato yra neleistinai įrengta išorinė reklama (pasibaigęs Leidimo galiojimo terminas, sutikimą įrengti tokią reklamą davęs pastato valdytojas;

– reklaminės veiklos subjektai, kurie išorinę reklamą, eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant valdomo pastato ar objekto (žemės), kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte (žemėje) esančios įmonės vykdoma veikla, Jiems buvo taikoma už leidimo išdavimą rinkliavos lengvata (nereikėjo mokėti). Gali būti neišsiėmę leidimo;

– įranga surūdijusi, netvarkinga. Keista, kad reklamos davėjas, pateikęs ir sumokėjęs už reklamos skleidimo paslaugą, neįvertina įrangos būklės.

Nedidelė dalis reklaminės veiklos subjektų nenori laikytis taisyklių, įsirengia įrenginius be suderintų projektų, neišsiima leidimų, nes nenori mokėti vietinės rinkliavos.

Šiais metais jau surašyti 52 reikalavimai laikytis Reklamos įstatyme nustatytų išorinės reklamos įrengimo nuostatų.

Specialiojo plano įgyvendinimo programoje yra reglamentuota, kad jei reklaminis įrenginys buvo įrengtas ūkinei komercinei, profesinei ar finansinei reklamai skleisti, tai jis gali būti naudojamas tik turint išduotą leidimą, t. y. ant tokio įrenginio gali skleisti socialinę politinę reklamą turėdamas leidimą. Priešingu atveju privalu jį išmontuoti.

Šaltinis: null