Švietimas

Specialiojo ugdymo organizavimo patirtys Airijos švietime

2023 m. lapkričio mėnesį Šiaulių „Santakos“ ugdymo centro direktorė Lijana Giedraitienė ir pedagogės Asta Veikutienė bei Anželika Grigaliūnė dalyvavo „Erasmus+“ programos darbo stebėjimo vizite Dubline.

Airijos švietimo sistemos ypatumai

Išsilavinimas Airijoje yra privalomas vaikams nuo 6 iki 16 metų amžiaus arba tol, kol mokiniai baigs trejų metų vidurinį išsilavinimą.

Airijos švietimo sistemą sudaro 3 programos:

• ankstyvasis ugdymas (0-4 metų amžiaus vaikams);

• pradinis ugdymas (4-12 metų vaikams). Sulaukęs ketverių metų vaikas pradeda lankyti pradinę mokyklą ir mokosi joje aštuonerius metus. Dauguma pradinių mokyklų priklauso katalikų bažnyčiai.

• po-pradinis ugdymas (ang. post-primary) (12-18 metų mokiniams). Jis sudarytas iš 2 ciklų: pirmasis ciklas (ang. Junior cycle) nuo 12 iki 15 metų – mokslas trunka trejus metus, išlaikius egzaminus gaunamas mokslo baigimo pažymėjimas (Junior Certificate). Antrasis ciklas (ang. Senior cycle) nuo 16 iki 18 metų – mokomasi dvejus arba trejus metus. Trejų metų mokymo programą sudaro ir pereinamieji metai (ang. Transition year). Pereinamieji metai – tai neprivaloma vienerių metų programa, kuri skirta patirti platesnę mokymosi patirtį, mokiniams suteikia galimybę patirti įvairių švietimo iniciatyvų, gyvenimo įgūdžių ir darbo patirties.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius poreikius ir galias, ugdymas organizuojamas:

  • bendrojo lavinimo mokykloje, pagalbą pamokų metu mokiniui teikia mokytojo padėjėjas;
  • bendrojo lavinimo mokykloje įsteigtoje specialioje klasėje;
  • specialiojoje mokykloje.

Airijoje yra stengiamasi užtikrinti, kad vaikai su specialiais poreikiais būtų integruoti į bendrą mokymosi procesą kiek įmanoma, tačiau šalyje vis dar yra specialiųjų mokyklų ir poreikis mokytis joje tik didėja.

Kaip ir ko mokosi specialiose mokyklose

Mūsų lankytos mokyklos labai skirtingos. „Benincasa” specialioji mokykla įsikūrusi sename, praeitą amžių menančiame pastate, o „Marino Community” specialioji mokykla – naujame ir šiuolaikiškame pastate.

Bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams uniformos yra privalomos, o specialiojo ugdymo mokyklose – ne. Be to, specialiojo ugdymo mokyklose ugdymas trunka ilgiau, nes visus mokslo metus mokiniai, dėl turimų įv. sutrikimų ir negalių kasdien turi mažiau pamokų nei bendrojo lavinimo mokyklose. Mus nustebino, kad Airijoje mokiniai turi mokėti už vadovėlius. Suma keičiasi kiekvienais metais, atsižvelgiant į tai, kurioje klasėje vaikas mokosi ir kiek bei kokių reikia vadovėlių.

Nors lankytose mokyklose ugdomi skirtingų gebėjimų, sutrikimų ir negalių turintys mokiniai, tačiau abiejose ugdymas organizuojamas šiuolaikiškai, vizualiai ir įtraukiai. Ugdymo(si) turinys personalizuojamas ir pritaikomas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio asmeninius gebėjimus ir poreikius.

Mokyklose mokosi po 48 mokinius. Klasės mažos – kiekvienoje mokosi po 6-8 mokinius. Klasėje dirba 1 mokytojas ir 2-3 mokytojo padėjėjai. Mokytojo ir mokytojo padėjėjų bendradarbiavimas klasėje yra akivaizdus ir esminis. Stebint ugdymo(si) procesą dažnai sunku išskirti, kur baigiasi mokytojo atsakomybė ir prasideda mokytojo padėjėjo vaidmuo, nes šie specialistai glaudžiai bendradarbiauja, siekdami užtikrinti, kad kiekvienas mokinys gautų reikiamą paramą. Vieningas mokytojo ir padėjėjų darbas tampa neatsiejama inkliuzyvios švietimo sistemos dalimi. Ugdymo(si) procesas tampa veiksmingesnis ir efektyvesnis, sukuriamos sąlygos kiekvieno mokinio asmeniniam augimui bei pasiekimams, maksimalaus potencialo pasiekimui.

Susipažinome su naujomis nusiraminimo technikos, kurios yra neatsiejama dalis ugdant mokinius, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimų. Šios technikos ne tik padeda mokiniams valdyti savo emocijas ir elgesį, bet ir kuria palankias sąlygas mokymuisi bei socialiniam bendravimui. Mokytojai ir padėjėjai šias technikas integruoja į kasdieninį mokymo procesą, suteikdami mokiniams įrankius, kuriuos jie gali naudoti situacijose, kuriose jaučiasi įtempti, nervingi, susirūpinę.

Taip pat pasisėmėme daug įvairių ir naujų idėjų kaip klasėse ir mokyklos erdvėse kurti funkcionalias, modernias, žaismingas ir patrauklias mokymosi aplinkas, pritaikytas įvairių sveikatos problemų, mokymosi ir elgesio sunkumų turintiems mokiniams. Šios aplinkos yra ne tik erdvės, kuriose vyksta mokymas, bet ir visapusiškos patirties šaltinis, skatinantis pažinimo procesus ir asmeninį augimą.

Ypatingą įspūdį paliko mokytojų nuoširdumas ir pasiryžimas kurti palankią mokymosi aplinką. Mokytojai nebijo įsileisti į pamokas, nuoširdžiai dalinasi savo sėkmingomis praktikomis, mokymo(si) strategijomis, ugdymo procese taikomomis metodinėmis priemonėmis, kurios yra dinamiškos ir lanksčios, pritaikytos atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus ir poreikius.

Tarptautinė konferencija

Įspūdingame Dublino stadione „Aviva“ aktyviai dalyvavome visos dienos tarptautinėje konferencijoje „A Window to the World: AONTAS Education Summit 2023“. Tai buvo ne tik įkvepianti, bet ir labai informatyvi patirtis, kurioje buvo dalijamasi naujais įžvalgų ir perspektyvų įspūdžiais apie suaugusiųjų bei bendruomenės švietimą Airijoje ir visoje Europoje.

Didžiulis dėmesys konferencijoje skirtas nelygybės mažinimui švietimo srityje visoje Europoje. Akcentuotas darnaus vystymosi 4 tikslas, kuriuo siekiama užtikrinti visa apimantį įtraukų ir lygiavertį kokybišką švietimą, skatinti gyventi sveikesnį ir tvaresnį gyvenimą bei skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems besimokantiesiems.

Be to, įsitraukėme į kūrybinių menų mokymosi dirbtuves, kuriose ne tik gilinomės į naujas žinias, bet ir praktiškai išmėginome kūrybinio meno užsiėmimo organizavimo įrankius. Svarbu pabrėžti, kad ne tik susipažinome su naujomis kūrybinių menų metodikomis, bet ir diskutavome apie jų naudą besimokantiems. Aptarėme, kaip palengvinti įsitraukimą ir skatinti kūrybiškumą klasėje, siekiant sukurti stimuliuojančią ir įkvepiančią mokymosi aplinką.

Ši konferencija suteikė puikią galimybę išplėsti žinias, dalintis idėjomis su kolegomis iš skirtingų švietimo sektorių bei Europos sąjungos šalių, įgyti įžvalgų, kurios gali būti vertingos mūsų bendruomenės švietimo plėtrai. Tai ne tik skatina profesinį augimą, bet ir skleidžia įkvėpimą siekti geresnio ir įtraukiančio švietimo visiems.

Vizito metu patobulinome ne tik profesines kompetencijas: susipažinome su Airijos švietimo sistema, pasisėmė naujų ugdymo metodikų ir idėjų, kaip paįvairinti mokinių ugdymą mūsų centre, pritaikyti vidaus ir lauko erdves kiekvieno mokinio individualiems poreikiams tenkinti, bet ir iš arčiau susipažinome su Airijos tradicijomis ir kultūra. Bendravimas su lankytų mokyklų mokytojais neapsiribojo tik profesiniu lygiu. Užmezgėme draugiškus santykius, kurie peraugs į ilgalaikį bendradarbiavimą. Šis asmeninis ryšys leis mums ne tik dalintis gerąja patirtimi, bet ir kurti tvarias partnerystes, kurios gali būti naudingos abiem mokykloms.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Informaciją parengė Anželika Grigaliūnė

Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
Taip pat skaitykite:

Artimiausi Renginiai