Šiauliečiai pernai kvėpavo švariu oru

Pernai neviršytas leistinas vidutinių paros kietųjų dalelių koncentracijų viršijimų skaičius nė vienoje oro kokybės tyrimų stotyse Šiauliuose, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje.

Aplinkos oro kokybė miestuose priklauso nuo teršalų emisijų iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių bei meteorologinių sąlygų. Dėl intensyvios ciklonų veiklos Lietuvoje vyrauja palankios teršalų sklaidos sąlygos – nepastovūs, vėjuoti orai, dažni krituliai greitai išsklaido arba išplauna ir nusodina orą teršiančias medžiagas. Teršalų koncentracijų ore padidėjimą lemia anticiklonai. Tada vyrauja orai be kritulių, su nestipriais vėjais, žiemą paprastai stipriai atšąla, vasarą vyrauja karštis. Tokiais atvejais miestuose, kur daug taršos šaltinių, oro užterštumas padidėja ir net viršija ribines vertes.

Oro taršą kasmet mažiną ir savo įrangą modernizuojančios didžiosios įmonės. Šilumą gyventojams gaminančios įmonės modernizuotos Kelmėje, Šiauliuose, Mažeikiuose, Radviliškyje. Šiai dienai, šilumos gamybai įmonės stengiasi naudoti vien biokurą. Iškastinis kuras yra tik rezervinis. Be to modernizavus gamybą ir įdiegus kondensacinius ekonomaizerius ne tik sutaupoma kuro, bet ir dūmai valomi nuo kietųjų dalelių.

Mažėja ir transporto viršijančio išmetamų dujų kiekį skaičius. Pernai Šiaulių RAAD darbuotojai patikrino beveik 700-tus transporto priemonių. Nustatyti 37 leistinų normatyvų viršijimai. 2014 metai buvo patikrinta daugiau kaip 800 automobilių ir nustatyti 135 leistinų normatyvų viršijimai.

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyrius, pagal Aplinkos ministro patvirtintą oro kokybės monitoringo aglomeracijoje ir zonose 2015 metų planą, Šiaulių regione aplinkos oro kokybę stebėjo Šiaulių, Mažeikių ir N. Akmenės oro kokybės tyrimo stotyse. Automatiniais analizatoriais nepertraukiamai matuojama kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5, anglies monoksido, sieros dioksido, azoto dioksido, azoto monoksido, azoto oksidų  ir ozono koncentracijos bei meteorologiniai parametrai, paimami mėginiai sunkiųjų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijų nustatymui iš KD10 frakcijos.

Pagal turimus duomenis Šiaulių, Mažeikių, N. Akmenės oro kokybės tyrimo stotyse 2015 m. nebuvo viršytos visų matuotų teršalų parametrų vidutinės metinės ribinės vertės. Neviršytas leistinas vidutinių paros kietųjų dalelių KD10 koncentracijų viršijimų skaičius 35 p./m.

Šaltinis: null